Regulamin

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług w Serwisie FxCuffs VOD pod adresem internetowym http://fxcuffs.tv.
 2. Właścicielem i Administratorem Serwisu są organizatorzy FxCuffs 2015.
 3. Podstawowym przedmiotem działalności jest udostępnianie Usługi VOD.
 4. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu.

§ 2. Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin, który określa prawa i obowiązki Użytkownika i Administratora korzystających z Serwisu FxCuffs VOD,

Serwis – niniejszy Serwis internetowy FxCuffs VOD,

Użytkownik – zalogowany użytkownik korzystający z Serwisu: Premium – uczestnik Konferencji FxCuffs, VIP – uczestnik warsztatów podczas Konferencji FxCuffs,

Materiały – zdjęcia oraz video zarejestrowane podczas Targów, Konferencji oraz Gali FxCuffs 2015,

Usługa VOD – usługa świadczona w Serwisie, drogą elektroniczną, polegająca na bezpłatnej prezentacji treści.

§ 3. Zakres i warunki ogólne

 1. Korzystanie z Usługi VOD dopuszczalne jest wyłącznie w celach prywatnych i nie służących działalności konkurencyjnej lub zarobkowej.
 2. Dostęp do Usługi VOD uzyskiwany jest poprzez otwarcie odpowiedniej strony www.
 3. Usługa VOD świadczona jest jako usługa nieodpłatna.
 4. Usługa VOD nie umożliwia kopiowania w całości i we fragmentach lub innego utrwalania materiałów udostępnionych w ramach Serwisu.

§ 4. Warunki szczególne

Dostęp do Serwisu otrzymują wyłącznie uczestnicy FxCuffs 2015 i kolejnych edycji.

§ 5. Warunki techniczne

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest na dowolnym komputerze z zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek:
 • Microsoft Internet Explorer w wersji 9.0,
 • Opera w wersji 15,
 • Mozilla Firefox w wersji 17,
 • Google Chrome w wersji 30,
 • Apple Safari w wersji 5.1

lub w nowszych wersjach, z włączoną obsługą plików ‘cookies’ oraz JavaScript.

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest również na urządzeniach przenośnych umożliwiających odtwarzanie plików video w formacie mp4.
 2. Korzystanie z Serwisu wymaga dostępu do Internetu, o przepustowości co najmniej 512 kb/s.

§ 6. Warunki dostępu

 1. Każdy uczestnik FxCuffs 2015 otrzymuje - założone przez Administratora, indywidualne konto dostępowe, które służy do logowania w Serwisie.
 2. Administrator nie udostępnia możliwości samodzielnego założenia konta w Serwisie.

§ 7. Obowiązki i ograniczenia

 1. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Serwisu zgodnie z prawem oraz przestrzegać postanowień Regulaminu.
 2. Administrator, niezależnie od uprawnień wynikających z Regulaminu, ma prawo do zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi, który:
 • wykorzystuje Serwis lub materiały w nim zawarte do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę właścicieli lub osób trzecich,
 • utrudnia innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu,
 • ingeruje w poszczególne elementy Serwisu, podejmując działania mające na celu nieuprawnione odczytanie haseł innych Użytkowników,
 • udostępnia swój login i hasło innym Użytkownikom lub osobom nieuprawnionym,
 • narusza w inny sposób postanowienia Regulaminu.

§ 8. Prawa autorskie i inne regulacje

 1. Materiały i inne treści zamieszczone w Serwisie podlegają ochronie prawnej, w szczególności na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także przepisów o ochronie danych osobowych.
 2. Prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do materiałów i treści dysponuje Administrator, na mocy porozumienia z właścicielami tych praw.
 3. Utrwalanie i kopiowanie przez Użytkownika materiałów i innych treści dostępnych w ramach Usługi VOD lub inna ingerencja sprzeczna z prawem lub postanowieniami Regulaminu jest zabroniona i może skutkować odpowiedzialnością prawną.

§ 9. Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące działania Serwisu mogą być zgłaszane przez Użytkownika na adres reklamacje@fxcuffs.tv.

§ 10. Postanowienia końcowe

Regulamin Serwisu FxCuffs VOD wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.