Regulamin

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług w Serwisie FxCuffs VOD pod adresem internetowym http://fxcuffs.tv.
 2. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest Fundacja Invest Cuffs - Edukacja i Rozwój Rynków Finansowych.
 3. Podstawowym przedmiotem działalności jest udostępnianie Usługi VOD.
 4. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu.

§ 2. Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin, który określa prawa i obowiązki Użytkownika i Administratora korzystających z Serwisu FxCuffs VOD,

Serwis – niniejszy Serwis internetowy FxCuffs VOD,

Użytkownik – zalogowany użytkownik korzystający z Serwisu: Standard, Premium, VIP,

Materiały – zdjęcia oraz video zarejestrowane podczas Targów, Konferencji oraz Gali FxCuffs 2015, 2016, 2017, 2018 oraz Invest Cuffs 2019,

Usługa VOD – usługa świadczona w Serwisie, drogą elektroniczną, polegająca na bezp?atnej prezentacji treści.

§ 3. Zakres i warunki ogólne

 1. Korzystanie z Usługi VOD dopuszczalne jest wyłącznie w celach prywatnych i nie służących działalności konkurencyjnej lub zarobkowej.
 2. Dostęp do Usługi VOD uzyskiwany jest poprzez otwarcie odpowiedniej strony www.
 3. Usługa VOD świadczona jest jako usługa nieodpłatna.
 4. Usługa VOD nie umożliwia kopiowania w ca?ości i we fragmentach lub innego utrwalania materiałów udost?pnionych w ramach Serwisu.

§ 4. Warunki szczególne

Dostęp do Serwisu otrzymują wyłącznie uczestnicy FxCuffs 2015 i kolejnych edycji, na warunkach ogłaszanych każdorazowo przed imprezą.

§ 5. Warunki techniczne

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest na dowolnym komputerze z zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek:
 • Microsoft Internet Explorer w wersji 9.0,
 • Opera w wersji 15,
 • Mozilla Firefox w wersji 17,
 • Google Chrome w wersji 30,
 • Apple Safari w wersji 5.1

lub w nowszych wersjach, z włączoną obsługą plików ‘cookies’ oraz JavaScript.

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest również na urz?dzeniach przenośnych umożliwiaj?cych odtwarzanie plików video w formacie mp4.
 2. Korzystanie z Serwisu wymaga dostępu do Internetu, o przepustowości co najmniej 512 kb/s.

§ 6. Warunki dostępu

 1. Każdy uczestnik otrzymuje - założone przez Administratora, indywidualne konto dost?powe, które s?uży do logowania w Serwisie.
 2. Administrator nie udostępnia możliwo?ci samodzielnego założenia konta w Serwisie.

§ 7. Obowiązki i ograniczenia

 1. Użytkownik jest zobowi?zany korzysta? z Serwisu zgodnie z prawem oraz przestrzega? postanowie? Regulaminu.
 2. Administrator, niezależnie od uprawnie? wynikaj?cych z Regulaminu, ma prawo do zablokowania dost?pu do Serwisu U?ytkownikowi, który:
 • wykorzystuje Serwis lub materiały w nim zawarte do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkod? w?a?cicieli lub osób trzecich,
 • utrudnia innym U?ytkownikom korzystanie z Serwisu,
 • ingeruje w poszczególne elementy Serwisu, podejmuj?c dzia?ania maj?ce na celu nieuprawnione odczytanie hase? innych Użytkowników,
 • udostępnia swój login i has?o innym Użytkownikom lub osobom nieuprawnionym,
 • narusza w inny sposób postanowienia Regulaminu.

§ 8. Prawa autorskie i inne regulacje

 1. Materiały i inne tre?ci zamieszczone w Serwisie podlegaj? ochronie prawnej, w szczególno?ci na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a tak?e przepisów o ochronie danych osobowych.
 2. Prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do materia?ów i treści dysponuje Administrator, na mocy porozumienia z w?a?cicielami tych praw.
 3. Utrwalanie i kopiowanie przez U?ytkownika materia?ów i innych treści dost?pnych w ramach Us?ugi VOD lub inna ingerencja sprzeczna z prawem lub postanowieniami Regulaminu jest zabroniona i mo?e skutkowa? odpowiedzialności? prawn?.

§ 9. Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące dzia?ania Serwisu mogą by? zg?aszane przez Użytkownika na adres reklamacje@fxcuffs.tv.

§ 10. Postanowienia ko?cowe

Regulamin Serwisu FxCuffs VOD wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.